Тест на характер Юрия Воликова

İnsan karakterinin
online değerlendirmesi
Volikov denemesi

Önsöz

Do?um zaman? (art?-eksi 20 dakika) ve yerinin belirtilmesi son derece önemlidir. Bu büyük ölçüde sonuç do?rulu?unu art?r?r. Sadece do?um gününüz belli ise program, do?um zaman? olarak ö?le vaktini yani yerel saatiyle saat 12:00’yi sayacakt?r. Sonucun kesinli?i, do?umun gerçek vakti ne kadar uzla?mal? (ö?le) vaktinden farkl? olaca??na ba?l? kalacakt?r. Bir ki?inin do?umunun gerçek vakti ne kadar ö?le vaktine yak?n ise, sonuç daha da do?ru olacakt?r. 
 

Partnerinizin doğumu hakkında veriler

(isteğe bağlı)

 .   .   gg.aa.yy (gün | ay | yıl)

   :     ss.dd (saat | dakika) Doğum saatiniz 20 dakikasına varıncaya kadar kesin belli ise mutlaka doldurun! Aksi takdirde boş bırakın!

   :     ss.dd (saat | dakika) Doğum zamanı 2 saate kadar bir hassasiyetle biliniyorsa mutlaka doldurun! Aksi takdirde, boş bırakın!

 
Bir ki?inin karakterini olu?turan özellikleri, - (eksi) 5’ten + (art?) 5’e kadar bir ölçekte sunulmakta olup "0" de?eri ya bir standart ya da ço?u insan için ortalama bir de?erdir. Eksi 1’den eksi 5’e kadar olan de?erler grafik üzerinde k?rm?z? boyal?, art? 1’den art? 5’e kadar olan de?erler ise ye?il boyal?d?r. Grafi?in k?rm?z? renkli olmas?, her zaman bir "negatif" göstergesi de?il, hem de ye?il renkli olmas? her zaman bir "olumlu" göstergesi de?ildir. Sadece, ço?u insan için bu göstergenin ortalama de?erinden yani "0" dan her iki yönde bir sapma göstergesidir.
Bu grafikler do?um s?ras?ndaki sadece varolan do?al potansiyelini göstermekte olup bir ki?inin kimli?inin olu?umu ve tezahürünü ?arts?z olarak etkileyecek genetik faktörleri, yeti?tirme, e?itim, ya?am ko?ullar?, ortam etkileri vs. hesaba katmamaktad?rlar. Bunu, sonuçlar?n analizi ve de?erlendirilmesinde mutlaka göz önüne almak gerekir.
Baz? özelliklerin de?erleri -4, -5, ya da 4 ve 5 gibi a??r? rakamlara yak?nsa, bu durumlara özellikle dikkat edilmelidir. Bu durumda, bu niteliklerin klinik (t?bbi) bir olas?l??? vard?r. Örne?in, baz? ki?ilerde "cesaret" niteli?i 4 veya 5 puan kazanmaktaysa bu sadece pervas?z bir cesaret de?il sald?rganl?k ya da sadizm olarak ortaya ç?kabilmektedir. Ya da, örne?in, "irade" niteli?i için 4 ve 5 verilmekteyse, baz? ki?ilerde bu "sars?lmaz bir irade" de?il zulüm, despotizm, egemenlik ihtiyac? olarak ortaya ç?kabilmektedir.
Farkl? karakter özellikleri aras?ndaki ili?kileri dikkate alarak, toplu olarak sonuçlar? analiz ediniz, çünkü ayn? karakter özellikleri, anl?k yetenekleri veya cesaret farkl?yken, oldukça farkl? olarak kendilerini gösterecekler. Örne?in, anl?k etkinli?ini +5 iken irade, daha çok yarat?c?, ve -5’teyken daha çok y?k?c? olarak kullan?lacakt?r.
Anlamak gerekir ki, bir karakterin tüm göstergelerinde tüm olas? de?il sadece ana belirtileri i?aret edilmi? olup, bu de?erleri çe?itli e? anlaml? sözcüklerle geni?letmek ve geli?tirmek mümkündür; örene?in, gurur yerine kibirlik, dü?manl?k yerine garez ve vurdumduymazl?k, denlilik yerine diplomasi, nezaket, do?ruluk, a??r? duygusall?k yerine dar?lganl?k ve hassasiyet terimleri uygulanabilir.
En az 20 dakika veya 2 saate kadar bir do?rulukla biliniyorsa, do?umunuzun sadece tarihini de?il tam zaman?n? mutlaka belirtin ve do?um yerinizi ?ehirler listesinden seçin; bu büyük ölçüde tahmin do?rulu?unu art?r?r.
Program, yüzlerce say?sal matrislerden olu?an çok karma??k bir organizma olup, karakterimizi etkileyen çok çeli?kili faktörleri analiz eder. Bu nedenle tüm 21 karakter özellikleri üzerine kusursuz do?ru bir sonuç elde etmemiz mümkün de?ildir. Gözlemlerimize göre, genellikle 21 faktörden 18-19’u ki?inin karakterini oldukça do?ru yans?t?r (do?um zaman? ve yeri belli ise). Geriye kalan 2-3 faktör birkaç puan farkl? olabiliyor.