Тест на совместимость партнеров Юрия Воликова

İLIŞKILERIN ONLINE
DEĞERLENDIRMESI VOLIKOV
DENEMESI

Erkek-kadın ilişkilerinde devrim

Taraf?m?zca haz?rlanm?? bu program, partneriniz kocan?z kar?n?z veya potansiyel partneriniz ile ili?kilerinizi kökten de?i?tirebilmektedir. E?siz bu program, birisiyle aran?zdaki ili?kilerinizde ne kadar Sevgi, Denge ve Kar??l?kl? anlay???n olaca??n? ö?renmeye izin vermektedir. Bu progarm, yetkili programc?lar ve astrologlar taraf?ndan y?llar boyu sürdürülen ara?t?rmalar ve pratik çal??malar?n bir sonucudur. ?? bu program, tüm varolan programlardan farkl? olarak tek 1-2 de?il bütün en mühim astroloji faktörleri hesaba katmaktad?r. Algoritma, her bir ?ahs?n bireysel psikolojik özelliklerini göz önüne almaktad?r. Bu teknik, uyumlulu?un çe?itli faktörlerini hesaba katmaya ve objektif olarak olabilecek ili?kilerin geli?tirme seçeneklerini de?erlendirmeye izin vermektedir. Durumun do?ru olup olmad???n?n de?erlendirilmesinde kendiniz kolayca kanaat getirebilirsiniz ve derin K???SEL hayat?n?zda ba?ar? elde etmek üzere program?n sonuçlar?n? kullanabilirsiniz.
 

Partnerinizin doğumu hakkında veriler

(isteğe bağlı)

 .   .   gg.aa.yy (gün | ay | yıl)

   :     ss.dd (saat | dakika) Doğum saatiniz 20 dakikasına varıncaya kadar kesin belli ise mutlaka doldurun! Aksi takdirde boş bırakın!

Partnerinizin doğumu hakkında veriler

(isteğe bağlı)

 .   .   gg.aa.yy (gün | ay | yıl)

   :     ss.dd (saat | dakika) Doğum saatiniz 20 dakikasına varıncaya kadar kesin belli ise mutlaka doldurun! Aksi takdirde boş bırakın!

 
Mevcut ili?kiler için ise bu program, ili?kilerin güçlü ve zay?f yönlerini ve onlar?n en hassas noktalar?n? ortaya koymas? aç?s?ndan yararl? olup, bu ili?kilerinize do?ru daha da bilinçli olarak yana?man?za ve ayr?ca da belli ölçüde ili?ki üzerine etki yapman?za veya kontrol alt?na alman?za bir f?rsat verir. E?er program?n de?erlendirme sonuçlar?  (sizce) size dü?ük puan kazand?rm?? ise hiç rahats?z olmay?n. Bu ili?ki kesme gerekti?inin anlam?na gelmez. Insan zihninin uyum için büyük bir potansiyeli vard?r, ve y?llarca süren ili?kilerinizin neticesinde e?iniz ile birbirinize o kadar iyi "al??abildiniz" ki  herhangi bir de?i?iklik yapman?za art?k gerek kalmam??t?r.
Yeni bir ili?ki için (ki k?sa bir süre önce olu?turulmu? veya henüz hatta olu?mam??sa), oldukça yüksek do?ruluk derecesi ile ne kadar sürece?ini ve derinli?i ile kapsam?n? da tahmin edebilirsiniz. E?er her iki partnerin do?um saati (sadece günü de?il) belli ise, tahmin do?rulu?u % 90 üzerindedir. Sadece bir partnerin do?um saati belli ise - %70 – 80’dir. Ne biri ne de di?erinin do?um saaati belli de?ilse  - tahmin do?rulu?u 60%’t?r.
Ve nihayet, size yeni bir partner gerekiyorsa program?m?z, varolan bir veritaban? üzerine (faktörlerin bir kombinasyonu ile) en iyi partneri bulmak için yard?mc? olacakt?r.

Partnerlerin uyumluluk on-line de?erlendirme

Temel olarak bu program, e?iniz (veya potansiyel partner, koca, kar? vb.) ile aran?zdaki uyumlulu?u kontrol eder ve iki tablo ?eklinde bir sonuç üretir: ilk tablo – partnerinizin ne kadar size uygun olup olmad???n?, ikinci tablo – sizin ne kadar partnerinize do?ru sevgi, anlay??, istikrarl? bir ili?ki gibi endekseler üzerine uyup uymad???n?z? tespit eder.
Kendinizin ve partnerinizin tam do?um zaman? (sadece günü de?il) en az 20 dakika bir do?rulukla biliniyorsa mutlaka belirtin ve ayr?ca da kendinizin ve partnerinizin do?um yerini ?ehir listesinden seçin çünkü bu, büyük ölçüde tahmin do?rulu?unu art?r?r.Комментарии (15)

 1. Оксана 28 мая 2017, 18:49 # 0
  Добрый день
  1. Сергей 21 июня 2017, 04:02 # 0
   Добрый
   1. ЛКОТПКОЛТМ 19 мая 2018, 21:26 # 0
    ДОБРЫЙ
  2. Хуан 21 июня 2017, 20:02 # 0
   Я точно незнаю ее время рождения и свой. Но вполне на 50 процентов правильно.
   1. Евгения 03 июля 2017, 00:24 # 0
    Много лет, пользуюсь при знакомстве с новыми людьми данным тестом.очень помогает и удивляет точностью.
    1. Ani 16 августа 2017, 23:05 # 0
     Super
     1. Наталья 17 ноября 2017, 11:40 # 0
      Интересно
      1. Евлампия 22 ноября 2017, 00:44 # 0
       Спасибо, очень позитивно
       1. Sneg Bo 14 февраля 2018, 23:25 # 0
        Да, тест почти правдивый.
        1. Анастасия 07 марта 2018, 02:17 # 0
         Спасибо.мне понравилось! много чего понятно и самое главное что теперь я знаю почему так у меня в отношениях.
         1. Надежда 12 марта 2018, 21:28 # 0
          Неплохо
          1. Анонимка 20 марта 2018, 20:18 # 0
           Я к сожелению незнаю его время рождения и место рождения.
           1. Анна 27 марта 2018, 14:02 # 0
            Все совпало, спасибо!!!
            1. Рушана 30 марта 2018, 21:44 # 0
             Я не знаю его время рождения написала примерно
             1. Денис 19 апреля 2018, 00:22 # 0
              Влюблён в девушку до безумия, очень переживал за будущее с ней, после теста узнал что мы с ней на 99% подходим друг другу, теперь хочу с ней семью строить. Спасибо
              Join chat